Historické proměny školy ve Veselé

V 16. a 17. století bylo vyučování nepovinné a bylo vždy na faře, pro Veselou bakovské. Když chtěl veselský sedlák dát vzdělání svým dětem, musel je přihlásit v Bakově a děti každý den utíkaly po silnici do Bakova. O žních a nutných sezónních pracích děti samozřejmě do školy nechodily. Důležité byly počty a psaní. Kdy byla škola ve Veselé založena, a kteří učitelští pomocníci zde vyučovali se neví. Většinou to byli vojenští vysloužilci. Škola zde byla již na začátku 18. století, aby děti nemusely chodit na faru do Bakova, kam obec spadala. Povinnou školní docházku dětí do 12 let zavedla Marie Terezie v roce 1774. První písemný záznam je z r. 1785 o dosazení učitele Josefa Urbana. Za školu sloužila jednotřídní dřevěná došková obecní pastouška č. 38 na návsi pro 90 dětí. V r. 1812 nechal valdštejnský vrchnostenský úřad postavit novou dvoutřídní zděnou školu č. 39 na návsi, kam chodilo 102 dětí. V r. 1834 rychtář Novotný nastěhoval do školy chudobinec (obecní sociální ubytovna), č. 38 nechal zbourat a postavil zde novou zděnou školu, která složila až do postavení další nové školy. V r. 1870 byla uzákoněna docházka dětí do 14 let. Školní budova na návsi lety postupně chátrala a prostorově nevyhovovala. Při inspekci 24 .4. 1890 shledal školní inspektor František Streit, že stará škola svým řešením a stavem nevyhovuje svému účelu a „místnosti novými nahrazeny býti musí“. Veselská obecní rada musela řešit stavbu a umístění nové školy. Jako nejlepší návrh byla schválena stavba nové školy na obecním pozemku v Zaretě u železniční trati. Pan Dámec z Mnichova Hradiště vyměřil pozemek, vypracoval plány, které byly zaslány školní radě. Dne 6. 12. 1892 přišel školní inspektor na výběr staveniště se školní radou a Dr. Hořicem. Zamítli stavbu blíže kovárny a rozhodli pro umístění v Zaretě. Následně 14. 12. 1892 místo schválila komise okresní školní rady. Ve schvalovacím protokolu se vzpomenulo na továrníka Františka Bujattiho, který usiloval o to, aby škola byla co nejkrásněji postavena, ke stavbě docházel a „mnohokrát důležité pokyny udílel“.Až do r.1897 se učilo ve staré škole. Slavnostní svěcení nové školy bylo 10. 8. 1897. V 9 hod. dopoledne odešla školní mládež na mši do Bakova.  Po obědě se u staré školy žákyně Anna Pavlištová dojemnou řečí rozloučila se starou budovou. Po rozloučení se průvod za zvuku hudby Václava Hilara odebral ke zvonici, kde pan farář Jan Bernat a velebný pán František Hlaváč vykonali modlitby a učitelstvo zapělo „Svatý Václave“. Pak šel průvod po císařské silnici pod dvěma slavobránami k nové škole. Zde žákyně Marie Vedralová měla říkání ke svěcení školy. Žákyně Marie Zajíčková požádala velebné pány o vysvěcení školy. Po vykonání a krátkém projevu starosta Josefa Pavlišta odevzdal klíče správci školy učiteli Josefu Koťátkovi, který na závěr zdůraznil důležitost vychovávání mládeže a současně poděkoval okresní školní radě za umožnění výstavby nové školy. Od září 1897 se začalo učit v nové školní budově. V přízemí byly dva učitelské byty, v patře dvě třídy a kabinet. Stavba školy i s potřebným vybavením stála 13 201 zl.. Peníze si obec vypůjčila na 19‐tileté splácení v rolnické záložně v Mnichově Hradišti. Ve škole nastoupilo 121 žáků. Školu v r. 1925 zařadila okresní školní inspekce mezi nejlepší školy okresu a správce školy Ladislav Škrobach dostal pochvalné uznání od zemské školní rady. V r. 1940 za války byla zřízena v přízemí mateřská škola, která nepřetržitě pracuje až do dnešní doby. Původní učitelské byty v přízemí byly podle potřeby přestavovány na mateřskou školu od r. 1940. Zahrada, kde se děti učily pěstovat zemědělské plodiny a ovoce byla nedávno přestavěna na veřejné dětské hřiště. Okrasnou zahradu s bývalým letním divadelním jevištěm používá mateřská škola na letní venkovní provoz. Prostor pod školou byl přestavěn na sportovní areál. Sokolské hřiště (které stále vlastní SOKOL Mn. Hradiště), kde dříve u trati pod topoly byla 60 m běžecká dráha a doskočiště, se používá pro cvičení Hasičů, pořádání dětských her a fotbal. První přestavba školy byla v r. 1956. Škola se přes prázdniny nestihla přestavět. Stavělo se ještě, když začalo vyučování. Stále se někde bouchalo a vrtalo. Vnitřní práce se protáhly až do vánoc. Něco nám to v současnosti připomíná. Od 1. 12. 1978 byla škola rozhodnutím ONV školským odborem zrušena a přestěhována do Mnichova Hradiště. V provozu byla jen mateřská škola, která se rozšířila na celé přízemí. Horní podlaží sloužilo pro náhodné schůze. Po několika letech dojížděly do Veselé z Mnichova Hradiště, pro nedostatek místa, třetí ročníky. Během roku 1990 začali místní rodiče (mluvčí Jana Šimůnková s Hanou Zvěřinovou) vyjednávat o znovuotevření veselské školy a převedení dětí až do čtvrté třídy zpět do Veselé. Po 13 letech se škola na podzim otevřela ročníkem 1991 – 92. V r. 1996 začala velká přestavba a dvě přístavby školy. Učit se začalo 12. 10. 1996 po slavnostním předání školy. 1. 1. 2003 se škola sloučila s 2. ZŠ Mnichovo Hradiště. Tento stav trvá do současnosti. Po celé období školy učilo 78 učitelů a učitelek. V mateřské škole se od r. 1940 vystřídalo 39 osob personálu. Velká oprava školy začala v r. 2014 – 2015. Vyměnily se některé střešní trámy a opravil půdní prostor napadený dřevokazným tesaříkem. Přitom se zjistilo, že je napaden i strop prvního patra. Letos se provedlo chemické ošetření a výměna některých stropních trámů s novou tepelnou izolaci stropu. Současně se k vyměněným oknům provedlo zateplení celé fasády budovy. Byrokratickými předpisy pro výběrové řízení se k vlastní práci přistoupilo až po zahájení školního roku a všichni žáci i se školkou musí dojíždět do provizorních prostorů v Mnichově Hradišti. Snad za nepohodlí budou odměněni příjemným prostředím omlazené školní budovy.